Algemene voorwaarden

Bij de uitvoering van adviesopdrachten

Artikel 1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten voor organisatieadvies en coaching tussen Skills & Brands en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 2 Grondslag offertes / overeenkomsten

Offertes van Skills & Brands zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Skills & Brands zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 3 Informatie, medewerkers en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Skills & Brands nodig heeft.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Skills & Brands betrokken (zullen) zijn. Als Skills & Brands daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Skills & Brands kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

Artikel 4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Skills & Brands geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 5 Personeel

  1. Wijziging adviesteam
    Skills & Brands kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Skills & Brands plaatsvinden.
  2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 6 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet

zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Skills & Brands noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Skills & Brands de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 8 Wijziging van de opdracht c.q. het meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Skills & Brandsom de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die
Skills & Brands verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Skills & Brands kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Skills & Brands hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient

Nauwe Sloopje 4 | 3231 BW Brielle | info@skillsandbrands.nl | www.skillsandbrands.nl | KVK Rotterdam nr 81551967 | Rabobank nr NL41RABO0363898794

Januari 2021

gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Skills & Brands vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Skills & Brands mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Skills & Brands behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Skills & Brands. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van Skills & Brands. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Skills & Brands is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegen derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van het belang van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Skills & Brands aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Skills & Brands, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Skills & Brands is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Skills & Brands van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Skills & Brands voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. In geen geval reikt de aansprakelijkheid van Skills & Brands verder dan tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Skills & Brands. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn

ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht in overeenstemming met de rechter in het arrondissement te Rotterdam.

Artikel 16 Privacy statement

Skills & Brands verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Skills & Brands verwerkt uw gegevens om onze opdrachten te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden door Skills & Brands bewaard zolang er een klantrelatie is. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met de bedrijven die uw gegevens verwerken on de beveiliging van uw persoonsgegevens te bewaken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring op onze website.

Nauwe Sloopje 4 | 3231 BW Brielle | info@skillsandbrands.nl | www.skillsandbrands.nl | KVK Rotterdam nr 81551967 | Rabobank nr NL41RABO0363898794

Januari 2021