Privacybeleid Skills & Brands

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Skills & Brands (hierna: “S&B” of “wij”) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze producten/diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is Skills & Brands en op wie is dit privacybeleid van toepassing?

S&B is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Brielle en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer . Telefonisch kunt u ons bereiken via 06 50263773 (Jeanine Schouten), 06 38917610 (Elke Naudts), 06 46918041 (Brigitte Grootveld) of 06 82798391 (Yvonne van der Harst) en per e-mail via info@skillsandbrands.nl.

Dit privacybeleid is van toepassing op:

 • klanten/relaties van S&B;
 • potentiële klanten/relaties met wie S&B contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad;
 • bezoekers van de website van S&B;
 • ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van S&B;
 • alle andere personen die contact opnemen met S&B of van wie wij persoonsgegevens verwerken.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Skills & Brands?

S&B verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Uw gegevens kunnen bestaan uit:

NAW-gegevens

Factuuradres

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN en tenaamstelling

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen. Dit leggen we hieronder verder uit. Als u klant bent bij S&B en u vraag ons uw persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet langer onze diensten kunnen aanbieden.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren dan wel via de e-mail verstrekt;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, cursussen, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer;
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over uw bezoeken op onze website, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • als u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale media platforms zoals Facebook, LinkedIn en Instagram;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

S&B verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten/diensten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze producten en diensten. Mocht u geen e-mailberichten of nieuwsbrieven van S&B willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@skillsandbrands.nl. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails door middel van een afmeldlink in onze e-mails.

Gebruik door derden

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, tenzij en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven heeft dat u daarvoor toestemming geeft en/of dit vereist is in het kader van uw gebruik van onze diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Ook kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) S&B. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien S&B daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

4. Hoelang bewaart Skills & Brands uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren. Tenzij S&B verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij binnen de Europese Unie. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

6. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen?

S&B neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  info@skillsandbrands.nl.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door S&B en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover we beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skillsandbrands.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

S&B wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

8. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via  info@skillsandbrands.nl of een brief sturen naar Skills & Brands , Nauwe Sloopje 4, 3231 BW Brielle.

10. Wijzigen Privacyverklaring

S&B heeft het recht om haar privacy beleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van S&B te raadplegen.

BIJLAGE OP PRIVACY VERKLARING WEBSITE skillsandbrands.nl

In deze bijlage vindt u een overzicht van de cookies die geplaatst worden door de website van skillsandbrands.nl en een beschrijving van hun functionaliteit.

Standaard cookies
Standaard cookies worden alleen geplaatst wanneer u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale media plug-ins zoals Facebook en LinkedIn. Deze sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van hun sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Cookies Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Incorporation. Via deze cookies krijgt S&B inzage in het bezoek op onze website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan S&B de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. S&B kan niet zien wie (welke PC) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies Facebook/Instagram/LinkedIn
Indien u ingelogd bent bij Facebook/Instagram/LinkedIn, kan Facebook/Instagram/LinkedIn via S&B cookies op uw PC plaatsen die nodig zijn voor het ‘liken’ van berichten en het ‘updaten’ van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook, Instagram en/of LinkedIn en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Voor meer informatie en een toelichting hierop gaat u naar de website van de Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies.

Ook kunt u voor het instellen van uw cookie-voorkeuren, informatie vinden onder het ‘help-menu’ van uw browser.